GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin (”Sözleşme”) tarafları;
Konaklar Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:182 1A Blok K:2 D:5 34330 4.Levent, Beşiktaş - İstanbul adresinde faaliyet gösteren İDEMAMA REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan böyle kısaca "IDEMAMA" olarak anılacaktır) ile, www.idemama.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye onay veren "Üye"dir.
İş bu sözleşme “İdemama Üyelik Sözleşmesi”, İdemama Kullanım Sözleşmesi”, ve İdemama Hak Devir Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye iş bu gizlilik sözleşmesinin bu sözleşmeler ile bir bütün olduğunu kabul ve beyan eder.
1. Tanımlar
İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;
Site: www.idemama.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;
Hizmet(ler): Site içerisinde Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e Idemama tarafından sunulan hizmetleri;
Kullanıcı(lar): Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri;
Üye(ler): Site’ye Idemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri (üyelik, müşteri ve tasarımcıları da kapsar);
Müşteri(ler): Site üzerinde Proje başlatan, Idemama’ya Proje için ödemede bulunan, Site’ye Idemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;
Tasarımcı(lar): Site üzerinde Müşteri(ler) tarafından başlatılan Proje’lere tasarımları ile katılan, Site’ye Idemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;
Üyelik Bilgileri: üye’nin Idemama Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri;
Proje(ler): Açık proje, ekspres açık proje veya özel proje şeklinde gerçekleşebilen, Müşteri tarafından başlatılan, Tasarımcı’nın tasarımı ile katıldığı, Müşteri’nin son onayı vermesi ile sona eren süreci;
Tasarım: Tasarımcı’nın, Müşteri’nin başlattığı Proje kapsamında Müşteri’ye sunduğu eseri;
Idemama Üyelik Hesabı: Üye’nin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, proje başlatabildiği, tasarımları inceleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile erişilebilen üyeye özel internet sayfasını;
Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: Müşteri ve tasarımcı arasında akdedilmiş olan satış ve devir akdinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla "IDEMAMA" tarafından sağlanan hizmeti; (Bu hizmet Idemama’nın taraflar arasındaki alım satım ve devir ilişkisine taraf olduğu şeklinde yorumlanamaz.)
Güvenli Hesap: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi’nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabı.
ifade etmektedir.
"Gizli Bilgiler"; tasarımcı veya proje sahibi, işbu Sözleşme’nin onay tarihinden önce ya da sonra (yazılı, sözlü, kağıt, disket veya diğer ortamda ya da başka bir araçla), tasarımcı veya proje sahibi veya idemama tarafından verilen veya herhangi bir şekilde veya kimse tarafından sunulan iş planı, raporlar, tasarımlar, içerikler (sitede yayınlanmayanlar da dahil) veya veriler, finansal bilgiler, müşteri veya tasarımcıya ait marka, isim bilgileri veya ticari bilgiler, proje detayları veya hazırlık çalışmaları, müşteri, portföy veya yatırım bilgilerini içeren bilgilerdir.
Bu bilgilerin kullanılması, kullandırılması, paylaşılması, ifşa edilmesi veya herhangi bir şekilde proje amacı dışında kullanılması sözleşmenin ihlalini oluşturur.
Aşağıdaki bilgiler gizli bilgi kapsamında değerlendirilmez:
(i) Bilgileri alan tarafça işbu Sözleşmenin ihlali söz konusu olmadan kamuya mal olan ya da olmuş bilgi veya veriler, ya da
(ii) Bilgileri alan tarafın ifşa eden taraftan alınmadan önce, hukuka uygun olarak kullanımında ya da dosyalarında ya da bilgisayarlarında veya diğer kayıt ortamlarında kaydedilmek suretiyle elinde bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini ve daha önce bilgileri alan tarafça bir gizlilik yükümlülüğü altında alınmamış olduğunu ispat ettiği bilgiler
(iii) Bilgileri alan tarafça ya da onun namına herhangi bir zamanda, ifşa eden tarafça ifşa edilen bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu gösterdiği bilgi veya veriler.
2. Gizli Bilgilerin Korunması
Gizli Bilgilerin teati ve ifşası karşılığında, taraflardan her biri diğer tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak şunları taahhüt eder:
(a) Gizli Bilgileri gizli tutmak ve sadece proje amacına uygun olarak kullanıp başka herhangi bir amaçla kullanmamak;
(b) Gizli Bilgilerin hiç bir bölümünü kopyalamamak ya da çoğaltmamak, yaymamak, ifşa etmemek, kullandırmamak;
(c) Gizli Bilgileri, bu bilgileri bilmesi gereken çalışanlar, yöneticiler ve danışmanlar dışında, herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmemek, Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunların gizli tutulmasından Sözleşme uyarınca doğan sorumluluğu bilmesi gereken çalışanlara, yöneticilere ve danışmanlarına bildirmek ve onların da gizlilik taahhüdü altında çalışmaları için gerekli bildirimleri yapmak, Gizlilik taahhüdü kapsamında kendilerine ilgili belgeleri imzalatmak.
(d) Gizli Bilgileri kendi gizli bilgileri ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgileri gibi özenle korumak.
(e) Bilgileri alan tarafın, bu Sözleşme’yi ihlal ederek Gizli Bilgileri kullanmasından, ifşa etmesinden veya sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesinden dolayı, ortaya çıkan her türlü masraf, gider ve zararı karşılamak.
3. Sözleşme Değişiklikleri
İdemama, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
4. İdemama Kayıtlarının Geçerliliği
Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda idemama’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Bildirim
Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri email vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Email ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Email adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek üye’nin sorumluluğundadır. Proje sonunda belirtilen geri dönüş surelerine markanın veya tasarımcının uymaması durumunda doğabilecek zararlardan üye kendisi sorumludur.
7. Yürürlülük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.